uMfolozi Municipality wishes Matriculants well

As you prepare for your final examination as the Matric class of 2015, I wish you all the best and hope you have used your time wisely in preparing for this important milestone in your life.

Matric is the key to unlocking your potential to the many opportunities that our beautiful country has to offer. These examinations are the first step in developing your skills in order to change your life. In order to make a meaningful contribution to our society. Remember to always aim for the stars and make your dreams a reality.

On behalf of uMfolozi Municipality I urge all parents and family members to encourage our learners and give them a chance to study and prepare for these examinations.

You are our future, best of luck.

uMfolozi Mayor Cllr Smanga Mgenge


 

uMkhandlu wase-uMfolozi ufisela umatikuletsheni okuhle

Njengoba nizilungiselela ukuhlolwa kokugcina njenge klasi likamatikuletsheni ka-2015, nginifisela okuhle kodwa futhi ngiyethemba ukuthi benisebenzisa isikhathi senu kahle nilungiselela lengqophamlando ebalulekile ezimpilweni zenu.

Umatikuletsheni wukhiye wokuvula amathuba amaningi lelizwe lethu elihle elinawo. Lokhu-kuhlolwa kuyisinyathelo sokuqala sokuthuthukisa amakhono ukuze nikwazi ukushintsha izimpilo zenu. Ukuze nikwazi ukubuyisela emphakathini wethu, khumbulani ukuthi kumele nihlezi nibheke phambili ukuze amaphupho enu abe impumelelo.

UMkhandlu wase-uMfolozi unxusa abazali namalunga omndeni ukuthi akhuthaze abafundi bethu babanike nethumba elifanele ukuze bezokwazi ukufunda bazilungiselele ukuhlolwa.

Niyikusasa lethu, okuhle kodwa.

uMeya wase-uMfolozi uCllr Smanga Mgenge